Tekniska konsulttjänster av genomförandeprocessen från förstudie, teknikval, kostnadskalkyler och projektledning till driftsättning och intrimning

GreenTech Solutions erbjuder tekniska konsulttjänster av genomförandeprocessen från förstudie, teknikval, kostnadskalkyler och projektledning till driftsättning och intrimning. GreenTech har agentur för EnviTec Biogas AG för kompletta biogasanläggningar, gasuppgraderingar samt Cellwood Machinery som erbjuder lösningar för förbehandling av organiskt avfall.​

Idrifttagningen och intrimning kan vara skillnaden mellan ett misslyckat eller framgångsrikt projekt.
Idrifttagning inte bara teknik, utan även att förstå kunden verksamhet och anpassa funktioner för de specifika behoven.

Med mer än 25 års erfarenhet av idrifttagning över hela världen, har vi lärt oss vikten av att förstå hur människa, automation och maskin ska samverka.

En projektledare är länken mellan en vision och ett lyckat genomförande.

Projekteringsfasen är en kreativ och viktig process där vi tillsammans lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, styra, strukturera och samordna samtliga aktörers arbete och intressen under projekteringen. Vi samordnar kommunikationen mellan projektets intressenter och leder projekteringen

Kompetenser från massa- och pappersindustrin inom att processa returpapper, malning  och blekning. många branscher: flytande livsmedel, viskösa produkter, extraktion, mixning, indunstning, biodiselproduktion, materialhantering, robotsystem. För att bara nämna några exempel.

Konsult Tekniksupport

Förstudier / Teknikval
Utredningar / Kartläggningar
Processdesign / Dimensioneringar
Anbudsarbeten / Upphandlingar
Säljprocess / Projektledning
Driftsättning / Intrimning
Prestandaprov / Analyser
Produkt- / Processutveckling
Koncept / Applikationer

AFFÄRSIDÉ

GreenTech Solutions har en ambition att bidra till effektivare processer, koncept och applikationer inom områden för miljöteknik. Vi bistår med kompetens och resurser som saknas eller är svårtillgänglig i den dagliga verksamheten.

GreenTech Solutions affärsidé är att erbjuda teknisk konsultstöd och hjälpa till att utveckla, uppgradera och förbättra. Vi hjälper våra kunder att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom stöd i delar av eller hela projektets genomförandeprocess.

"Gröna tekniska lösningar och nya innovationer behövs för att bygga framtidens hållbara samhälle. Låt våra kompetenser och drivkrafter komplettera varandra."
Peter Ek
CEO/Affärsutvecklare